An welcher Stelle Berlins kamen einst alle Verkehrsarten zusammen?

A – Am Potsdamer Platz.

B – Am heutigen Technikmuseum.

C – Am Alexanderplatz.

D – An der Oberbaumbrücke.