Welches ist das älteste erhaltene Schloss Berlins?

A – Das Schloss Charlottenburg.

B – Das Schloss Biesdorf.

C – Das Jagdschloss Grunewald.

D – Das Schloss Köpenick.