Wofür steht das “G” in BVG?

A – Berliner Verkehrs-Gemeinschaft

B – Berliner Verkehrs-Aktiengesellschaft

C – Berlin Vertrauen Gut

D – Beamte Vahrgäste Güter